Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

понеделник, 23 януари 2017 г.

Познавате ли професионалната компетентност и личностовите характеристики на социалния асистент?


 
 
Социалния асистент/домашен помощник -  е лице предоставящо комплекс от услуги, като организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя (клиента).
Професионалната компетентност на социалния асистент/домашния помощник се развива в три основни направления:
  Специална компетентност -  включва разбиране на целите на професията, съдействие за подобряване качеството на живот на потребителите, без да се изземат техните отговорности и участие.
-          Постигането на положителни и стабилни резултати в работата.
-          Овладяване на няколко вида професионална дейност в рамките на професията. Например: не е достатъчно да извършва съвестно и качествено битовите услуги, ако не е овладял и специалните умения за общуване и не ги прилага.
-           Емоционално съхранение. В практиката си социалният асистент е свидетел на трудностите и болката, която изпитват потребителите и техните близки. Професионалното майсторство се състои в това да се прояви съчувствие и да се окаже подкрепа, но и да се съхрани емоционална дистанция.
  Социална компетентност – овладяване на професионалните норми на общуване и етичните принципи.
-          умение да сътрудничи, лесно да встъпва в социални контакти.
-          умение да предизвиква позитивен интерес в клиента към резултатите от своята дейност.
  Лична компетентност  - изразяваща се в способността да се поема отговорност за собствените действия, удовлетвореност от професията и устойчива във времето професионална мотивация.
Също така в работата на социалния асистент/домашен помощник се изискват и други специфични умения като:
  изграждане на доверие - важно условие за ефективно упражняване на професията е изграждането на доверителни отношения между социалния асистент и потребителя.
-          емпатия -  изразява се в способността за разбиране на емоционалното състояние на другия, предполага умение да се разпознават чувствата и мислите на другия в конкретна ситуация. Проявата на емпатия е един от най-важните начини, чрез които социалните асистенти могат да помогнат на потребителите да се почувстват разбрани и приети.
 -  умението за даване на емоционална подкрепа – да се изслушват тревогите и притесненията на потребителя, да се отнасят с уважение към неговите преживявания, болка страхове, да му се партнира при решаване на проблеми от ежедневието, да се полагат усилия за повишаване на самочувствието, да се отчитат индивидуалните особености на всеки потребител, да се вниква в отношенията на потребителя със семейството и с другите хора около него и да му се дава възможност да говори за тях.
-  умение за взимане на решения – практиката на социалния асистент изисква да се вземат решения в редица ситуации, включително и рискови.
-  умение за поставяне на професионални граници – социалните асистенти трябва внимателно да следят докъде се простират професионалните им граници, да обсъждат тези граници с всички участници в процеса – доставчика на услуги, потребителя и неговите близки, други специалисти в сферата на социалната работа.
Следва продължение……………….